Untitled Document

Bonitet og dyrkningssystemet


Bonitetskort for Odby ejerlav
fremstillet på basis af matrikelkortet 1941-1969.

De enklte markstykker afspejler de oprindelige agre fra før udskiftningen. Bonitetstallene på dette kort er identiske med tallene fra udstykningskortet fra 1811.

Takseringerne blev gennemført i perioden efter 1806 og være gældende for 1844-matriklen. De skulle tjene til skatteberegning for hver enkelt brug (gård). Fastsættelsen er udtryk for en vurdering af, hvor meget der kunne dyrkes på hver enkelt mark.

Der var tidligere foretaget klassificeringer af jordene ved 1688-matriklen. Til denne matrikel (og skatteberegning) indgik oprindelig hensyn til jordens kvalitet, dyrkningssystemet, hvileperioder og muligheden for gødskning.
Embedsmændene i rentekammeret rettede dog i kommisærernes opmålinger og vurderinger og lavede mere summariske takseringer - ellers kunne der ikke hentes tilstrækkelig skat hjem!

Men både 1688 og 1844 matriklernes bonitetstakseringer afslører det dengang ca. 7-800 år gamle dyrkningssystem med indmarker der blev gødet, og udmarker der aldrig blevgødet. Indmarksjordene var delt efter nærhedsprincippet i:

Alsædjordene blev gødet hver 3. - 4. år og hvilede aldrig. Det vil sige at der kunne avles korn hvert år.
Der blev skiftet mellem rug, byg og havre.

Brødjorden blev dyrket med korn (rug, byg, havre) i 3-4 år efter gødskning, hvorpå de hvilede (lå brak) i op til 6 år. Det vil sige, at der kunne avles på disse jorde i ca. en tredjedel af tiden.

Udmarksjorden lå i større afstand fra landsbyen og kaldtes for:

Havrelandsjorden (udmarken) blev aldrig gødet. Her blev dyrket havre 1-2 år, hvorefter jorden hvilede 8-10-20 år. Her blev boniteten sat lavt.
I brakperioderne har udmarken formodentlig fungeret som overdrev til fælles græsning.

To forhold var styrende for opdelingen i de tre marktyper:

1. Afstanden fra landsbyen.
2. Mængden af tilgængelig gødning.

De nære og let tilgængelige jorde blev prioriteret højst når der skulle gødes (alsædsjordene), derneæst de lidt fjernere (brødjorden) og lavest de fjernestliggende jorde, havrelandsjorden, der lå besværligt langt væk og aldrig blev gødet.

Bonitetskortets skydeskivestruktur viser dette.

Den afstand fra landsbyerne, hvor mere eller mindre intensiv drift var praktisk mulig, og hvortil der i forskelligt omfang kunne skaffes gødning, var op til en kilometer. Herudenfor lå udmarker og overdrev, der grænsede op til naboejerlavets udmarker og overdrev. Afstanden mellem landsbyerne i Danmark (agerbygderne) er gennemgående omkring 3 km, med udsving mellem 2 og 4 km.

Overdrev, heder og enge blev takseret lavt.
En konkret gårds jorde i 1683 (markbogen til 1688 matriklen)
Olesgaard:

Af aarlig jord (alsæd)                       28.398
Af brødjord                                      158.144
Af havrejord                                    144.042

ingen eng, lidt fladførv, lidt lyngslæt, ingen skudtørv (opgravet tørv)

Målene er kvadratalen. Der går 14.000 kvadratalen til 1 tønde land.Alsædsjordene er de mørke røde områder. Brødjorden de lysere røde-orange.
Havrelandsjorden (udmark) de gule og grønlige.

En præcis afmærkning må vente til efter et besøg på Rigsarkivet (markbogen) og/eller geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor det originale opmålingskort fra 1791 ligger).

Det skal bemærkes, at to markstykker umiddelbart øst for Odby Kirke har bonitetstaksering 24. Referencelokalteten for bonitet 24 i Karlslunde mellem Roskilde og Køge var lidt hellig. Der skulle ikke udpeges for mange 24-ere, for hvad nu hvis man fandt bedre jord? Efter instrukserne skulle der holdes tilbage med den høje karakter, men på den anden side bestod opgaven i skatteudskrivning, og traditionen, og kongelige forordninger, havde hidtil været, at hartkornet for skattelægget (her Odby ejerlavs dyrkningspotentiale) hverken måtte opskrives eller nedskrives - så landmåleren skulle få regnstykket til at gå op.


Marknavne

Marknavnene havde betydning i fællesdriftens tid, hvor de identificerede de fysisk afgrænsede markfelter. Det var fællesskabets marker, der blev dyrket efter fælles beslutninger og plan. Den enkelte bonde havde lodder i markerne, men fulgte fællesskabets beslutninger.

Ejerlavets (landsbyens) opdeling af jordene har rod tilbage til ejerlavets etablering (eller "fastfrysning") i tidligste middelalder.

Marknavnenes alder er uvis, men mange af dem rækker givetvis tilbage til den tidlige middelalder.

1791-kortets marknavne er selvsagt udtryk for, hvad landsbyens bønder kaldte markerne i 1791.
Det vil være gætværk at forklare de enkelte marknavnes oprindelse og alder. Der er dog ingen tvivl om, at tofterne tæt omkring landsbyen har år på bagen. Ellers må det afvente et nærmere studie at give bud på marknavnenes oprindelse. Men for at antyde et par interessante studieobjekter:
"Gammel Færgested Have" og "Gaasetoft". Og så er der jo lige hampmarkerne.